گرد کی دری لج کی آخه مگه دشمنتم؟!

شرمنده چن ساله چیدن مه هنو عاشقدم

گرد کی دری لج کی؟ مه و خود بیشتر ناسمد

بعد خود فقط فقط فقط دس الله سپارمد

شرمنده قولم شکانم ، شرمنده هر شو مسم!

گرد کی داری لج کی آخه مگه دشمنتم رضا کرمی تارا