خط کشیدم دورم ، حصین
همه گفتن نه ولی من کردم نه که فک کنی دنبال سردردم. نه ایمانو تن کردم خواستم یه سر گردن.
گریز از مرکز ، علی سورنا
رشد کردم ولی فهمیدم باید یا خود کشی بکنم یا کشته بشم
مختصر ، صادق
پاشو پرش کن دوتا بزنیم شکر خسته از همیم میدونم چقد مریضم خودم نمیخواد خودتو به اون راه بزنی
یبار ، شایع
جالبه هممون حواسمون به هر چی که نداریمه. جالبه هممون میخوایم اون چیزی که هستیمو نباشیمش