روحم بردیده کهکشان یه خودی فلانی بی وجدان
رخد چنی زیبا بیه ستاریگی جفتت نیه
شرط بو بومه نذر چاود مه بمرم ارای رخد
مسی رخد و چاو خوم دیم نفس بریم نفس بریم
گیره نکه دردده گیانم مه و تو بیشتر داغانم
مه جور خود یه ریوارم ماتم بانو هیچ نیزانم
خود بو ورم و آغوشت عشقد نیکم فراموشت
روحم شیتم کرد آسمان روح الله بمری بوه ولام
چه کردی تو و جفتمان قرآن بوده ما بینمان
خود بیوش جریانی روحم خودی جفتمانی
اگر چیدن بومه نذرت جادوگری کفتمه گردت
دردو بلات یه ی دفه کفنم که هم مردمه
گیره نکه دردده گیانم مه و تو بیشتر داغانم
مه جور خود یه ریوارم ماتم بانو هیچ نیزانم
خود بو ورم و آغوشت عشقد نیکم فراموشت
روحم شیتم کرد آسمان روح الله بمری بوه ولام