نچو عشقگم نچو نیلمه تنیا؛ آخه چو دلت تی بیلیدمه جا♬♫
نچو عشقگم نچو شیرین زوانم! خداحافظی نکه دردت و گیانم
ضربان قلب مه مرحم درد مه؛ فقط خودی فقط خودی! فرشته ی مرگ مه♬♫
تمام وجود مه بود و نبود مه، فقط خودی فقط خودی! تو تار و پودِ مه

ضربان قلب مه مرحم درد مه؛ فقط خودی فقط خودی! فرشته ی مرگ مه♬♫
تمام وجود مه بود و نبود مه، فقط خودی فقط خودی! تو تار و پودِ مه
سهم من بعد عشق تو بیماری؛ حال خراو و سر درد و سیگاریه♬♫
کار هر روز من بعد تو بی وفا؛ شو و تا شوکی ارات گریه و زاری
دلم من زار بیه زار بیه؛ پوک وه سیگار بیه! زار بیه زار بیه♬♫


ضربان قلبمه مرهم دردمه مسعود جلیلیان