عشق را بی معرفت معنا مکن♬♫
زر نداری مشت خود را وا نکن
گر نداری دانش ترکیب رنگ♬♫
بین گلها زشت یا زیبا مکن
پیرو خورشید یا آینه باش♬♫
هر چه عریان دیده‌ای افشا مکنای که ازلرزیدن دل آگهی♬♫
هیچ‌کس را هیچ جا رسوا مکن
دل شود روشن ز شمع اعتراف♬♫
با کس ار بد کرده ای حاشا مکن
زر به دست طفل دادن ابلهیست♬♫
اشک را نذر غم دنیا مکن
خوب دیدن شرط انسان بودنست♬عیب را در این و آن پیدا مکن