کبوتر سفیده پر هادامه دلبر منی جانه!
نامه از کوه به سمت شهر هادامه دلبر منی جانه…
نامه هادامه من تو حال مستی دلبر منی جانه…
مستی وراستی گمه عشق و هستی دلبر منی جانه!
دلبر جان جواب هاده می نامه دلبر منی جانه…من از دنیا فقط تی دل خوامه دلبر منی جانه…
کبوتر سفید پرواز هاکرده دلبر منی جانه!
تا یاره بدیه پرواز هاکرده دلبر منی جانه…
کبوتر یاره تا آغوش بیته دلبر منی جانه!