خیالد هم دواره دی بوخشمه ای شواره / زانی عشقد غریبه ویلان شار و شاره

ولای مه پاییز رسی ولای تو هر وهاره / عشقد جوانه کتاس و ناو قلبم دواره