دەرمانی زامان دەردەکەی کاریم

هامڕازی ناڵەی شەوان بێداریم

ڕاحەتیی جەستەی هۆ هۆ کاڵەبە‌ی مەینەت بارەکەم

تەسکینیی دڵەی هۆ هۆ کاڵەبە‌ی پڕ جە خارەکەم

نە ساڵ و نە مانگ ئای هۆ کاڵەبەی نە ڕۆژ و نە شەو

نە ساتێ ئارام هۆ هۆ کاڵەبەی نە دەقیقەیە خەو

ناسک تەدارەک فەسڵی بەهارە

شیرین ئارایش هەرد و کۆسارە

بۆ کەسێ خاسە هۆ هۆ کاڵەبەی هاوار سەرێ بە ئاخ

لە دووری ئازیز هۆ هۆ کاڵەبەی نەیبێ ئاخ و داخ

شەوێ بە یادی ژینی ڕابردوو

بە یادی گوڵی عومری با بردوو

سەرێ بکێشە هۆ هۆ کاڵەبەی هەوارگەی وێران

کە تاریکترە هۆ هۆ کاڵەبەی لە دیدەی کوێران

بزانە یارەکەی دەردو لێم کۆنە هاودەمت

چۆن بۆتە یاری هۆ هۆ کاڵەبەی دێرینی خەمت