ە خوا بەردارە ئازیزم نە بەندە ڕازی

نە فتوای شەرعە باوانم نە حوکمی قازی

با عالەم بێژن تەنیا و بێکەسە

مەیلی تۆم تەنیا لە عالەم بەسە

بەس تەنهایی بەسەن سزام کافیەن

چی نییە زیاتر بێئینسافیەن

نە خوا بەردارە ئازیزم نە بەندە ڕازی

نە فتوای شەرعە باوانم نە حوکمی قازی

تا چەن بو ئا چەن خودای بانی سەر

یا مەرگ یا تەقەت یا وەسڵی دولبەر

تاکەی چاوانم جەیار جەخەو بۆ

بەرزە کۆلیلەم ڕەفیقی شەو بوو

نە خوا بەردارە ئازیزم نە بەندە ڕازی

نە فتوای شەرعە باوانم نە حوکمی قازی