تا سرو گردن ناز تو پیدا میشه!
تو کوچه تند و تند پنجره ها وا میشه…
عاشق بینوا غرق تماشا میشه!
وقتی از خونه عزم سفر میکنی دل میگه اومد
وقتی از کوچه ی ما گذر میکنی…
دل میگه اومد…
میدونم میدونم قد رعنا داری!
چشمای زیبا داری خیلی تماشا داری…
تو باید بدونی که منم دل دارم!
چند ساله تو این محل حق ابو گل دارم…
تا سرو گردن ناز تو پیدا میشه….
تو کوچه تندو تند پنجره ها وا میشه…
عاشق بینوا غرق تماشا میشه!
عاشق بینوا غرق تماشا میشه…
میدونم میدونم قد رعنا داری…
چشمای زیبا داری خیلی تماشا داری!